کارگاه آموزشی 1:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی به روش طیف سنجی جرمی
 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار کننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 2:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از طیف سنج نوری رامان (میکروسکوپ رامان)

تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: شرکت تکفام سازان طیف نور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 3:
عنوان: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و کاربردهای آن در شناسایی مواد

 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - دکتر اژدرپور
ظرفیت: 25 نفر 

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

شناسایی مواد معدنی با استفاده از طیف سنج نوری رامان (میکروسکوپ رامان)

1397/09/27
شرکت تکفام سازان طیف نور
ظرفیت 25 نفر

- طیف سنج نوری چیست؟
- روش های طیف سنجی نوری کدامند؟
- طیف سنجی رامان
- مزایای طیف سنجی رامان


- طیف سنج نوری چیست؟
- روش های طیف سنجی نوری کدامند؟
- طیف سنجی رامان
- مزایای طیف سنجی رامان
- محدودیت های طیف سنجی رامان
- کاربردهای طیف سنجی رامان در نانو
- کاربردهای طیف سنجی رامان در تشخیص مواد معدنی
- کاربردهای طیف سنجی رامان در زمین شناسی
- طیف گیری با میکروسکوپ رامان بازگشت