درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

شورای سیاست گزاری کنفرانس
رئیس کنفرانس
دبیر اجرایی
کارگروه اجرایی کنفرانس
دبیر علمی
کارگروه علمی کنفرانس