صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه علمی:
کرج، میدان استاندارن، بلوار سربازان گمنام، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تلفن: 32821000-026 داخلی 136
فکس: 32820260-026

دبیرخانه اجرایی:
شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
تلفن: 32395509-023